Pravila i uslovi korišćenja

KORIŠĆENJE SAJTA
Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem www.e-rent.rs digitalne platforme. Digitalna platforma se nalazi na internet adresi https://www.e-rent.rs/ (u daljem tekstu: Digitalna platforma) i predstavlja uslugu informacionog društva, bilo da se njoj pristupa putem interneta ili putem aplikacije za mobilne uređaje, koju pruža eRent DOO sa sedištem, Kej Oslobođenja  7, 11080 Beograd-Zemun, Republika Srbija, matični broj: 21658154 , PIB: 112360879 (u daljem tekstu: Kompanija).
Ovi uslovi korišćenja čine sastavni deo digitalne platforme i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između kompanije i svakog pojedinog korisnika digitalne platforme. Kompanija omogućava korišćenje digitalne platforme fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.
Pristupom i korišćenjem digitalne platforme, korisnici pristaju na uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.
Na svaki pristup sadržajima digitalne platforme, primenjuju se ovi uslovi korišćenja.
Poslovanje kompanije putem digitalne platforme regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao skupljanjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa digitalne platforme, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

OPIS DIGITALNE PLATFORME
Kompanija putem digitalne platforme pruža uslugu informacionog društva.
Digitalna platforma je namenjena kako onima koji oglašavaju dobra I usluge , tako i onima koji ih traže radi zakupa ili rentiranja. Digitalna platforma omogućava korisnicima internet pristup sadržaju koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika.
Digitalna platforma omogućava korisnicima internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju.

KORISNICI
Korisnicima usluga koje putem digitalne platforme pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici (pravna i fizička lica).
Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi digitalnoj platformi u smislu ovih Uslova korišćenja:
Bez prijave ili registracije na digitalnoj platformi posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na njoj, bez plaćanja bilo kakve naknade.
Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na digitalnoj platformi pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene.
Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na digitalnu platformu, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na digitalnoj platformi mogu da proisteknu.
Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaj kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik, odnosno korisnik, svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na digitalnu platformu. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava Kompaniji da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.
Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na digitalnu platformu, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj ne može da utiče.
Svakom pojedinačnom prijavom na digitalnu platformu, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na njemu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime.
Postavljanjem sadržaja na digitalnu platformu registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.
Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.
Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, i za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 1. Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.
 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica koja oglašavaju dobra I usluge, a u skladu sa čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji i svim direktno povezanim pravnim licima i imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik digitalne platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.
 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja digitalne platforme, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja digitalne platforme, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, e-mail adresa,drzava, grad, telefon,broj platne kartice.
Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

OBAVEŠTENJA
Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj digitalne platforme, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja digitalne platforme, novosti i akcija Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

REKLAMACIJE
Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju, niti je zameniti za drugu uslugu, niti je naknadu moguće preneti na drugu uslugu.
Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

AUTORSKO PRAVO
Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na digitalnoj platformi, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela digitalne platforme bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Digitalna platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika digitalne platforme, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na digitalnoj platformi Kompanije.
Postavljanjem sadržaja na digitalnu platformu, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu digitalne platforme kao posetiocima drugih pružalaca usluga informacionog društva ili glasila sa kojima Kompanija ima takvu saradnju. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela digitalne platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa digitalne platforme, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.
Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem digitalne platforme učinilo javno dostupno.

PUTOKAZI
Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene putokaze.
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na digitalnu platformu.
Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • unošenje sadržaja u pogrešne rubrike (npr. navođenje broja telefona u polje koje nije predviđeno za to)
 • pogrešno kategorisanje sadržaja (npr. postavljanje oglasa koji nisu relevantni za kategoriju u kojoj se oglašavaju)
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta) kada je predmet oglašavanja iznajmljivanje ili rentiranje (iznamljivanje stana , rentiranje bicikla …itd)
 • unošenjem neispravnih slika u oglas (npr. lošeg kvaliteta; sa naknadno dodatim kontakt telefonom, logotipom drugog sajta ili firme, tekstom iznajmljeno i sl.)
 • otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način
 • sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe
 • sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički
 • sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
 • podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa
 • traži lozinke ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika
 • uključuje druge komercijalne aktivnosti i/ili izdavanje van svrhe digitalne platforme, bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama ili piramidalne šeme
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koje su nedozvoljene ili zabranjene na digitalnoj platformi:

 • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa
 • pokušaj da se zaobiđe ili izmeni, podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo digitalne platforme
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje digitalne platforme za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži
 • mešanje u pristup digitalnoj platformi bilo kog korisnika, hosta ili mreže
 • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici digitalne platforme preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način
 • uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa
 • mešanje, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja digitalne platforme, na mreži ili uslugama povezanim sa njom.
 • imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
 • korišćenje informacija dobijenih iz digitalne platforme kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja digitalne platforme u ime te osobe
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije,
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela digitalne platforme ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa digitalnom platformom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih putokaza i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje putokaza, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

OGLAŠAVANJE I OGLASNA PORUKA
Prenosilac oglasne poruke je Kompanija koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.
Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na digitalnu platformu unelo.
Kompanija zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Kompanija će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Kompanija može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.

REGISTROVANI KORISNICI FIZIČKA LICA
Registracija na digitalnu platformu za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.
Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste na način propisan Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.
Registracijom na Servisu fizička lica dobijaju sledeće opcije:

 1. Mogućnost čuvanja oglasa
 2. Postavljanjem oglasa u zbirku (bazu) podataka Kompanije korisnik stiče mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase sa digitalne platforme, kao i mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage zbirke ima neograničen broj lica koji pristupa digitalnoj platformi) direktno kontaktiraju.
 3. Mogućnost deaktivacije profila
 4. Korisnik u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu elektronske pošte office@e-rent.rs . Deaktivirani profil korisnik ne može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja profila korisnika, Kompanija ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

Digitalna platforma omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti Kompaniju o tome putem adrese: info@e-rent.rs

REGISTROVANI KORISNICI PRAVNA LICA
Registracija na digitalnu platformu za pravna lica koji se u skladu sa svojom delatnošću bave izdavanjem dobara I usluga  je besplatna i dostupna svim uredno registrovanim privrednim subjektima.
Prilikom registracije je potrebno da privredni subjekt popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i pravnih lica u kojima Kompanija ima većinsko vlasništvo i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.
Registracijom na digitalnoj platformi ne vrši se registracija delatnosti niti sticanje svojstva u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o trgovini. Kompanija ne garantuje da su lica koja su se registrovala putem digitalne platforme uredno registrovana za vršenje trgovine, niti da imaju svojstvo privrednog subjekta.
Registracijom na digitalnoj platformi korisnici pravna lica dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za sve navedene kategorije I pod kategorije, pretraživanja zbirke oglasa i pregledanja oglasa.
Registrovani korisnik pravno lice ima pravo da istakne da je oglas postavila u bazi oglasa na digitalnoj platformi Kompanije, kao i da istakne sopstveni žig, ali time ne stiče pravo da upotrebljava logo odnosno žig Kompanije kao ni naziv digitalne platforme, u bilo kom kontekstu.
Registrovani korisnik pravno lice se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem Servisa koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

 1. Mogućnost čuvanja oglasa
 2. Postavljanjem oglasa u bazu podataka Kompanije korisnik agencija stiče mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase sa digitalne platforme, kao i mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage baze ima neograničen broj lica koji pristupa digitalnoj platformi) direktno kontaktiraju.
 3. Mogućnost deaktivacije profila
 4. Korisnik pravno lice u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu elektronske pošte info@e-rent.rs . Deaktivirani profil korisnik pravno lice ne može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja profila korisnika, Kompanija ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

 

POSTAVLJANJE OGLASNIH PORUKA - OGLASA
Registrovani korisnici koji oglašavaju dobra ili uslugu, oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na digitalnoj platformi. Prema Zakonu o oglašavanju ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun on se nakon toga objavljuje na digitalnoj platformi.
Oglasi onih Korisnika koji se prvi put oglašavaju su vidljivi odmah nakon aktivacije oglasa.
Korisnici mogu odabrati posebnu ponudu – promo oglase, koji se samo prilikom prvog puta može koristiti po posebnim uslovima u promotivnom periodu koje utvrđuje Kompanija. Nakon isteka promotivnog perioda nastavak ovakvog oglašavanja se naplaćuje po važećem Cenovniku.
Lica koja eventualno imaju neizmirene novčane obaveze prema Kompaniji stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.
Ukoliko se dogodi da Korisnik zakupi paket oglasa ili ostalih usluga Servisa (koji namerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj Korisnik je zaštićen od eventualnih promena cena oglasa za vreme trajanja usluge oglašavanja.

CENOVNIK
Kompanija usluge informacionog društva pruža uz naknade prema Cenovniku.
Naknade dospevaju za plaćanje po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja o plaćanju (računa, fakture) u navedenim rokovima.
Cenovnik Kompanije je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Kompanija zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.
Izmene Cenovnika se primenjuju osam dana od dana objavljivanja Cenovnika.
Važeći Cenovnik se nalazi na internet adresi: https://www.e-rent.rs/cenovnik

OGRANIENJE OD ODGOVORNOSTI
Korisnici digitalnu platformu koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.
Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.
Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost digitalnoj platformi, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
Kao pružalac usluge informacionog društva, Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.
Kompanija ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih korisnika. Kompanija, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji je oglasio dobro ili uslugu biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.
Digitalna platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

REŠAVANJE SPOROVA
Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.
Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem digitalne platforme primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Osnovni sud u Beogradu za fizička lica.
Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem digitalne platforme primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika digitalne platforme, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

IZMENE I DOPUNE
Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.
Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.
Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Beograd maj 2021. godine